Personuppgiftspolicy

Denna sekretesspolicy för SYNTIOS sp. z o.o. med säte i Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polen (personuppgiftsansvarig) är avsedd att informera om den policy som antagits av SYNTIOS sp. z o.o. genom:

webbplatsen questprofile.se;
sociala konton:
på vilka Quest har en officiell sida (t.ex. Facebook), eller
på vilka annonser publiceras eller; med vilka det är möjligt att interagera via insticksprogram på Questprofile.com (Twitter, Facebook, YouTube osv.). Plugins är verktyg för att utöka webbplatsens funktionalitet.
Kanaler för snabbmeddelanden;

Den registrerade kan när som helst utöva de rättigheter som anges i artikel 15 och följande artiklar i EU-förordning 679/2016 (inklusive: att från den personuppgiftsansvarige få tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne, eller att på legitima grunder invända mot behandlingen av personuppgifter, utöver rätten till dataportabilitet och möjligheten att återkalla det givna samtycket) genom att ringa +48 68 453 37 00 eller genom att skicka ett e-postmeddelande i avsnittet "Kontakt" på webbplatsen https://questprofile.es/ eller genom att skriva till [email protected]. Quest har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas genom att skriva till [email protected]. Om behandlingen grundar sig på samtycke ska den registrerade dessutom ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs före återkallandet. Om du anser att dina rättigheter har kränkts kan du kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i EU-förordningen 679/2016.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifter som härrör från webbplatsen kan komma att överföras till partner som används av den registeransvarige för att tillhandahålla de tjänster som begärts av användarna och som agerar på SYNTIOS sp. z o.o.:s vägnar, antingen som personuppgiftsbiträden eller som registeransvariga. Dessa är enheter som tillhandahåller SYNTIOS sp. z o.o.. bearbetnings- eller instrumentella tjänster (t.ex. teknisk förvaltning och underhåll av CRM, IT-tjänster för driften av webbplatsen, förvaltning av betaltjänster, transport- och leveranstjänster osv.) För profilering och direktmarknadsföring kan dina personuppgifter dessutom delas med tredje parts onlineplattformar och/eller förvaltare av sociala medier. Den fullständiga förteckningen finns tillgänglig genom att skriva till "SYNTIOS sp. z o.o.  med säte på Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polen" på [email protected] eller till vårt dataskyddsombud på [email protected] eller genom att ringa gratis +48 68 453 37 00. Personuppgifter kan också lämnas ut till offentliga myndigheter och/eller offentliga organ i enlighet med rättsliga skyldigheter. Under alla omständigheter behandlas uppgifterna på ett sådant sätt att deras säkerhet och konfidentialitet garanteras, genom att vidta de åtgärder som föreskrivs i artikel 32 i förordningen för att bevara integriteten hos de behandlade uppgifterna och förhindra att obehöriga tredje parter får tillgång till dem, t.ex. kan navigeringsuppgifter göras tillgängliga för justitie- och säkerhetsstyrkorna för att fastställa ansvar i händelse av brott som begås via webbplatsen eller datorbrott mot webbplatsen. Under alla omständigheter sker behandlingen på ett sådant sätt att uppgifternas säkerhet och konfidentialitet garanteras, genom att man vidtar de åtgärder som föreskrivs i artikel 32 i förordningen för att bevara integriteten hos de behandlade uppgifterna och förhindra att obehöriga tredje parter får tillgång till dem.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU

Behandlingen av webbplatsens tjänster sker i Italien eller hos tredje part som den personuppgiftsansvarige använder för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsterna. Dina uppgifter kan också behandlas av tjänsteleverantörer som är verksamma utanför Europeiska unionen. SYNTIOS sp. z o.o.  förbinder sig att i enlighet med bestämmelserna om överföring av uppgifter till ett icke-europeiskt land vid behov ingå avtal som garanterar en adekvat skyddsnivå och/eller att ansluta sig till de standardavtalsklausuler som avses i Europeiska kommissionens beslut, i enlighet med bestämmelserna i artikel 46 i förordningen, och att tillämpa de garantier som avses i rekommendationerna 1/2020 och 2/2020 som utfärdats av Europeiska dataskyddskommittén. Vi vill dock påpeka att trots tillämpningen av sådana garantier kan överföringen av dina personuppgifter till vissa jurisdiktioner (särskilt USA) innebära en lägre skyddsnivå för dina personuppgifter än den som erkänns i Italien (t.ex. när det gäller rättsligt skydd mot begäran om tillgång till uppgifter från offentliga myndigheter). Observera att det för närvarande inte finns något EU-beslut om adekvat skyddsnivå för Förenta staterna och att tjänsteleverantören omfattas av ett annat rättssystem. I detta avseende kan en likvärdig dataskyddsnivå inte garanteras trots ett noggrant val av leverantör och ingående av motsvarande avtal, som innehåller dataskyddsskyldigheter. Vid överföring till Förenta staterna finns det en möjlig risk att dina uppgifter kommer att behandlas av de amerikanska myndigheterna i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har tillgång till samma rättsmedel som i Italien eller EU.

Vår behandling av dina uppgifter och användning av WhatsApp, inklusive eventuell överföring av uppgifter till USA, baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 a och artikel 49.1 mening 1 a i GDPR, vilket du uttrycker genom din aktiva och inledande kontakt. För ytterligare information kan du kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skriva till [email protected] eller DPO på [email protected].

Behandlade uppgifter

Begreppet "personuppgifter" i samband med denna sekretesspolicy innebär information eller delar av information som kan möjliggöra identifiering av den registrerade. Vanligtvis omfattar detta information som till exempel ditt förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer, eller annan information som till exempel din IP-adress, dina shoppingvanor, preferenser eller information om din livsstil eller dina hobbies och intressen.

Navigationsuppgifter

De datorsystem och programvaruprocesser som används för att driva webbplatsen och appen samlar under sin normala drift in vissa personuppgifter vars överföring är underförstådd i samband med användningen av kommunikationsprotokoll på Internet. Detta är information som till sin natur kan göra det möjligt att identifiera de datorer som ansluter till webbplatsen genom att behandla den och koppla den till uppgifter som innehas av tredje part. Denna kategori av uppgifter omfattar IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresser i URI-notation (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhålls som svar, den numeriska kod som anger statusen för det svar som servern ger (lyckat, fel, etc.) och andra parametrar som rör användarens operativsystem och datormiljö. Den information som genereras av användare som besöker webbplatsen questprofile.it, och som används för att användaren ska kunna navigera optimalt på webbplatsen, för statistisk analys och för att anpassa innehållet - inklusive reklam - kan användas av SYNTIOS sp. z o.o.  vid olika tillfällen för att komplettera den information som användaren lämnat vid andra tillfällen (t.ex. när han eller hon registrerar sig). För mer information om detta kan du läsa vår cookiepolicy.

Uppgifter som tillhandahålls frivilligt av användarna

Den frivilliga inlämningen av personuppgifter för att få tillgång till specifika tjänster eller för att göra förfrågningar via lämpliga kanaler på webbplatsen eller appen innebär att avsändarens personuppgifter som anges i förfrågningarna senare förvärvas, vilket är nödvändigt för att besvara förfrågningarna. Du kan välja att inte lämna dina uppgifter, men om du gör det kan det hända att SYNTIOS sp. z o.o. inte helt eller delvis kan uppfylla din begäran (t.ex. registrering på webbplatsen questprofile.se).

Betalningsuppgifter

När det gäller betalningsuppgifter kan SYNTIOS sp. z o.o. behandla betalningsuppgifter (t.ex., men inte begränsat till, kreditkortsnummer, använt kreditinstitut osv.) genom digitala betalningsföretag och kreditkortsbetalningsprocessorer för att möjliggöra köpet av de valda produkterna, samt ytterligare returinformation om statusen för betalningen (lyckad/avslagen). Alla uppgifter om förbetalda kort (t.ex. PayPal) eller kreditkort lagras av de enheter som driver respektive tjänst, som kan fungera som externa processorer för SYNTIOS sp. z o.o. - efter lämplig utnämning - eller som autonoma innehavare som har rätt att använda de personuppgifter som mottagits via questprofile.se för andra ändamål.

Delaktighet i behandlingen av statistiska uppgifter tillsammans med Facebook

Questprofilens Facebook-sida använder tjänsten "Page Insights", en funktion som tillhandahåller aggregerad data för att hjälpa oss att förstå hur människor interagerar med Facebook-sidan. När det gäller behandlingen av uppgifter i samband med denna tjänst är SYNTIOS sp. z o.o. en medbehandlare av de statistiska uppgifterna tillsammans med Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland").

SYNTIOS sp. z o.o. kan med andra ord få aggregerade statistiska uppgifter från Facebook om besök på dess sida, vilket hjälper till att förstå hur människor interagerar med inlägg, annonser, videor osv. för att planera mer relevant innehåll och utveckla tjänster som kan vara av större intresse för användarna.

SYNTIOS sp. z o.o. kan till exempel få information om antalet personer eller konton som har tittat på, lagt till en reaktion eller kommenterat dess inlägg, samt aggregerade demografiska uppgifter och annan information för att hjälpa till att förstå interaktionen med SYNTIOS sp. z o.o. Facebook-sida.

Den rättsliga grunden för behandlingen för statistiska ändamål av Facebook Insights är ägarens legitima intresse av att planera och visa mer relevant innehåll och utveckla tjänster som kan vara av större intresse för användarna, samt att uppfylla förfrågningar som skickats till din sida i enlighet med en rättslig förpliktelse eller fullgörandet av ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Här kan du ta del av det väsentliga innehållet i avtalet om delägarskap med Facebook Irland, där ansvarsfördelningen mellan Facebook Irland och SYNTIOS sp. z o.o. som administratör av webbplatsen fastställs.

Här kan du läsa Facebooks datapolicy och här kan du läsa Facebook Irlands cookiepolicy.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

SYNTIOS sp. z o.o. kan använda din personliga information för att granska din användning av Questprofile-webbplatsen. SYNTIOS sp. z o.o. kan använda dina personuppgifter för att granska din användning av SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats, SYNTIOS sp. z o.o.:s reklamprodukter och tjänster, SYNTIOS sp. z o.o.:s Facebook-sida, för att analysera effektiviteten av SYNTIOS sp. z o.o.:s kampanjer och tävlingar, för att anpassa din upplevelse på SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats, för att granska (anonymt och aggregerat) statistik om dina aktiviteter på SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats, för att förenkla SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats och för att bättre anpassa den till dina intressen och val, för att effektivisera SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats så att den bättre motsvarar dina intressen och val, för att påskynda dina aktiviteter på SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats, för att förbättra SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats och för att förbättra SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats, att förenkla SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats och bättre anpassa den till dina intressen och val, att effektivisera dina framtida aktiviteter och upplevelser på SYNTIOS sp. z o.o.:s webbplats, att kontakta dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, om du har gett ditt samtycke, eller att ge dig din begäran via SYNTIOS sp. z o.o.:s WhatsApp Business-kanal.

 


SYNTIOS sp. z o.o. kan använda personuppgifter om användare som har gett sitt samtycke för att föreslå dig personliga och eventuellt efterfrågade produkter eller tjänster samt erbjuda dig möjligheten att delta i tävlingar eller kampanjer. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot kommunikation från SYNTIOS sp. z o.o. Varje direktmarknadsföringskommunikation som SYNTIOS sp. z o.o. skickar kommer att innehålla den information och de medel som krävs för att avstå från detta.

Relaterade syften med Facebook (Messenger) / Instagram

Utöver de statistiska syftena med Facebook Insight kan dina personuppgifter också användas för att besvara specifika förfrågningar som den registrerade gör via Facebook-sidans vägg eller Instagram-profil eller som skickas via privat meddelande till vår Facebookk-sida (via Messenger) eller Instagram-profil.

Ändamål med Facebook-verktyg för företag

SYNTIOS sp. z o.o. kan få rapporter om vilka typer av personer som ser annonser och hur annonserna på Facebook fungerar. Denna information gör det inte möjligt för SYNTIOS sp. z o.o. att identifiera dig, utom med ditt tillstånd. SYNTIOS sp. z o.o. kan till exempel få allmänna demografiska uppgifter och information om användarnas intressen (t.ex. att en annons visades av en 35-44-årig kvinna som bor i Neapel och gillar miljöteknik) för att hjälpa SYNTIOS sp. z o.o. att bättre förstå sin målgrupp. Dessutom kan SYNTIOS sp. z o.o. ta reda på vilka Facebook-annonser som har lett till ett köp.

To Top